Karolina Maruszak - Photography
Algemene voorwaarden

1ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN – Karolina Maruszak Photography
Ik ben: Karolina Maruszak, Eggestraat 3, 2060 Antwerpen, België, Ond. Nr.: 0717.574.821
Je kan mij bereiken via het e-mailadres: ‘karolina@maruszak.phot’ of het telefoonnummer
+32 (0)489761379.
DEEL 1 – ALGEMEEN
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van mij, ofwel via sociale media, ofwel via
de website, ofwel via e-mail.
2. Dienst: de diensten die ik, Karolina Maruszak, lever.
3. Fotografe: Karolina Maruszak.
4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen
af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aanvaarden van de offerte/prijslijst of
op de dag van de aankoop van mijn Goederen.
6. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de
algemene voorwaarden aanvaardt.
7. Overeenkomst: de overeenkomst (fotoshoot) aangegaan tussen jou, als Klant, en mij.
8. Goederen: de Goederen die ik, als Fotografe, lever.
9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar
nodig.
10. Website: https://www.maruszak.photo/
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik, als Fotografe, onze
Goederen aan jou, als Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes,
aanbiedingen, overeenkomsten en Goederen, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten.
2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.
Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding
3.1. Ik bied als Fotografe de volgende Goederen/Diensten aan:
– Portret fotografie
– Familie fotografie
-Reportage fotografie
-Business en branding fotografie
-Theater, dans, muziek fotografie
– Fotografie-coaching
Ik doe steeds een Aanbod via de Website, in combinatie met een offerte in de vorm van een prijslijst via kennismakingsgesprek (in persoon of via online kanalen). De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.
3.2. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de werkwijze uitgelegd en de prijslijst doorgenomen, die kan worden meegenomen naar huis, alsook een infobrochure. De tijdens dit gesprek vermelde prijzen blijven 2 maanden geldig.
De Klant heeft tot 2 maanden na het kennismakingsgesprek de mogelijkheid om het Aanbod te
aanvaarden, wat neerkomt op het boeken van een shoot aan de tijdens het gesprek vermelde prijzen.
De boeking is finaal vanaf het voorschot van 450 euro betaald is.
3.3. Tijdens de reveal zal de Klant de mogelijkheid hebben om zijn/haar foto’s te kiezen en bestellen. Reveal mag gebeuren onmiddellijk na de fotoshoot, op andere dag, in persoon of online. Fotografe zal hierbij opnieuw een prijslijst bezorgen.
3.4. Ik, als Fotografe, heb steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.
3.5. Ik, als Fotografe, kan niet aan mijn Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.
Artikel 4 – Vergoeding
4.1. Algemeen
4.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of Goed. De prijzen staan steeds vermeld op de Offerte die ik, als Fotografe, aanbiedt in de vorm van prijslijsten.
4.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Goederen/Diensten.
Eventuele bijkomende kosten (zoals bijbestellingen), zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant. Het kan bijvoorbeeld gaan om [bv: extra kosten bij een shoot op locatie,…].
4.1.3. Indien ik, als Fotografe, extra kosten moet maken die niet in de Offerte zijn voorzien, zal ik steeds jou, als Klant, op de hoogte brengen. Pas na communicatie en overleg zal ik, als Fotografe, handelen.
4.2. Facturatie en betaling
4.2.1. Fotografe stuurt voor het door De Klant verschuldigde bedrag een factuur aan De Klant. Facturen zijn contant betaalbaar. De bestelling van de effectieve beelden gebeurt pas na volledige betaling van de factuur, dit in 1 keer of in schijven. De Klant krijgt een kopie van de orderbevestiging.
Vooraf aan de shoot dient een session fee van 450 euro te worden betaald.
4.2.2. Indien de (voorschot)factuur niet binnen de vermelde termijn is voldaan, zal de Fotografe een
herinneringsmail sturen en eventueel ook via andere weg contact met De Klant opnemen.
Wordt de factuur niet tijdig voldaan kan Fotografe, nadat De Klant hiervan op de hoogte is gesteld, ook al haar werkzaamheden ten behoeve van De Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Over het openstaande factuurbedrag is dan eveneens een verwijlintrest verschuldigd van 12% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van 75,00 euro, tenzij een grotere schade door Fotografe aangetoond wordt. Hiervoor is geen ingebrekestelling door Fotografe noodzakelijk. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.
Artikel 5 – Herroepingsrecht
5.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument Goederen of Diensten online aankopen.
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de
aangekochte Goederen/Diensten te ontbinden. Ik, als Fotografe, heb het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de
bevestigingse-mail heeft ontvangen, of het order op de Reveal heeft ondertekend.
5.2. Uitzonderingen
Herroeping van de bestelling van de fotoshoot kan niet meer vanaf de uitvoering van de fotoshoot is begonnen, en van de bestelling van foto’s of albums niet als deze al besteld bij de drukker zijn (ook al is dit binnen de 14 dagen na bestelling) of als De Klant deze producten al heeft goedgekeurd. Herroeping is eveneens niet mogelijk wanneer De Klant akkoord is gegaan met de onmiddellijke uitvoering van de Dienst en met de afstand daarbij van het Herroepingsrecht.
Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht
6.1. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Fotografe, via een
ondubbelzinnige verklaring via mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de Overeenkomst te
herroepen. Deze mededeling moet ons, als Fotografe, bereiken voordat de herroepingstermijn is
verstreken.
6.5. Indien jij, als Klant de Overeenkomst herroept, zal ik, als Fotografe, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ik op de hoogte ben gesteld van jouw beslissing om de
Overeenkomst te herroepen.
6.6. Ik, als Fotografe, betaal jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de
oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 7 – Levering
7.1. Fotosessie
7.1.1. De fotosessie zal plaatsvinden binnen de 6 maanden na boeking.
Na maximaal 3 weken zal de reveal plaatsvinden, waarbij een galerij van minstens 30 foto’s wordt geleverd ter selectie. Hieruit selecteert de Klant de beelden die hij/zij wilt bestellen, digitaal en fysieke Producten. Het nabestellen van fysieke Producten is evenwel enkel mogelijk na aankoop
van de digitale versies.
7.1.2. De bestelde Producten zullen binnen 6 weken na betaling geleverd worden.
7.1.3. Op de bestelde foto’s zal door Fotografe standaard slechts nabewerking plaatsvinden, in de vorm van het toepassen van een bepaalde fotobewerkingsstijl zoals dewelke ook zichtbaar zijn op de sociale media van de Fotografe. Het betreft, meer bepaald, kleuren/belichting/contrasten en een standaard professionele retouche (tijdelijke dingen worden weggewerkt, maar permanente dingen blijven bestaan) Excessieve nabewerking/retouches is mogelijk, maar dit tegen een meerkost van 50 euro per uur.
7.1.4. Fysieke producten worden geleverd via post op kosten van de Klant of bij Fotografe afgehaald.
7.2. Algemeen
7.4.1. Fotografe maakt vooraf melding aan De Klant van het uitlopen van levertijden, per e-mail of via
social media. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, zijn: vertragingen bij de post.
De levertijd kan ook uitlopen wanneer De Klant niet tijdig antwoordt in het mailverkeer.
Artikel 8 – Betwistingen
Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of Goederen binnen de 2 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk via e-mail kenbaar te maken aan mij, als Fotografe.
Aanvaarding gebeurt echter bij oplevering. Een album dat scheurt, een metalen print die valt bij
ophangen,… vallen dus louter onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1. Algemeen
9.1.1. Ik, als Fotografe, zal mij steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat ik, als Fotografe, slechts een inspanningsverplichting heb en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van mij, als Fotografe, is steeds beperkt tot het factuurbedrag.
Ik, als Fotografe, zal naar beste kunnen handelen in de gegeven omstandigheden tijdens de fotoshoot.
Jij, als Klant, maakt deze omstandigheden zo gunstig mogelijk en treft waar nodig maatregelen. (concreet volg jij, als Klant, de voorbereiding zoals uitgelegd tijdens de consultatie)
9.1.2. Indien De Klant niet tijdig informatie zou verstrekken over gewijzigde omstandigheden die
belangrijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, waardoor de uitvoering voor Fotografe onredelijke onvoorziene inspanningen vergt, kan Fotografe een schadevergoeding van 10% van de totaalprijs aanrekenen.
9.1.3. De session fee van 450 euro wordt niet terugbetaald aan jou, als Klant, bij annulatie.
Enkel bij verzetten van de shoot blijft de session fee behouden voor de volgende shoot indien dit
minstens 21 dagen voor aanvang wordt aangevraagd, en indien de nieuwe shootdatum plaatsvindt
binnen de drie maanden van de originele datum.
In geval dat de overeenkomst niet kan doorgaan door medische redenen wordt een doktersattest
gevraagd.
De betalingsverplichting geldt tevens indien De Klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of Producten.
9.1.5. Bij een no-show op de reveal zal de Klant een vergoeding verschuldigd zijn van 550 euro.
9.2. Aansprakelijkheid bij overmacht
9.2.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele
verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen.
Langs de kant van Fotografe betreft het overmacht waaronder, doch niet uitsluitend, ziekte en extreme weersomstandigheden, waardoor het niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren.
Een partij die van mening is dat dergelijke omstandigheid zich voordoet, stelt de wederpartij onverwijld op de hoogte.
9.2.2. Fotografe zal ingeval van overmacht door ziekte of ongeval naar beste vermogen trachten te
zorgen voor een vervangende fotograaf of een nieuwe datum overeen te komen.
Ingeval van andere overmacht waardoor de opdracht niet te realiseren is, is Fotografe gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is De Klant gehouden om Fotografe te vergoeden voor het reeds verrichte werk.
Na ontvangst van deze mededeling over het bestaan van de overmacht heeft De Klant 2 weken de tijd om de Overeenkomst te ontbinden. Indien De Klant besluit tot ontbinding is deze verplicht om Fotografe te vergoeden voor het reeds verrichte werk.
Fotografe is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan De Klant.
9.2.3. De in de Overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd overeenkomstig de duur van de gebeurtenis van overmacht.
9.3. Relaties met derden
Voor zover ik, als Fotografe, afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Fotografe, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade
voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht
10.1. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, materialen, en overige inhoud op de Website en ontwikkeld in het kader van opdrachten, eigendom zijn van de Fotografe. Deze zijn beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
Ik, als Fotografe, hou mij het recht voor om gemaakte beelden, waarvoor de Klant toestemming geeft, te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beurs- en demonstratiemateriaal. Van de Klant zal worden gevraagd om deze toestemming met betrekking tot de beelden gemaakt tijdens de fotoshoot, ondertekenen op papier tijdens de Reveal.
10.2. Jij, als Klant, mag enkel en alleen beelden delen op sociale media met duidelijke naamsvermelding van mij en mij taggen, als Fotografe. Verder is het de Klant toegestaan om, bij aankoop van digitale beelden in hoge resolutie, hiervan zelf voor persoonlijk gebruik een print te laten maken. De fotografe is in dat geval niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afwerking. Websizedigitalen mogen ook voor persoonlijk gebruik worden aangewend.
In geen geval is gebruik toegestaan waarbij eigen bewerkingen worden uitgevoerd, waaronder ook
bijsnijden valt.
10.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige
inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door ons, als Fotografe, te kopiëren, te wijzigen,
openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken, tenzij dit vooraf aan ons, als Fotografe, is gemeld en onder de voorwaarden daarbij gesteld. Onder meer zullen dan eventueel Fotografes commerciële tarieven worden doorgegeven.
10.4. Voor elke inbreuk op het auteursrecht van Fotografe wegens het niet-naleven van de volgens deze Overeenkomst verleende licentie, wordt een bedrag van tweemaal de licentievergoeding aangerekend die normaal verschuldigd zou zijn voor het betreffende onrechtmatige gebruik.
Betaling van deze schadevergoeding houdt niet het recht in om het onrechtmatige gebruik verder te zetten.
10.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.
Artikel 11 – Gegevensverwerking
11.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform mijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op de Website.
11.2. In het kader van de diensten die ik, als Fotografe, verricht, verwerk ik als ‘verantwoordelijke’
persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van mijn Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.
Artikel 12– Geheimhouding
12.1. Ik, als Fotografe, ben verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de Dienst.
12.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals
bedrijfsgeheimen van mij, als Fotografe, in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, Goedie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…
12.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
12.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze
geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.
In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,00 – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.
Artikel 13 – Algemeen
13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene
voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de
andere partij.
13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een
wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige
onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen
die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.
13.3. Deze Algemene voorwaarden, alsmede de overeenkomsten hierop gebaseerd, worden b heerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy
                                                   

Deze inhoud is beschermd. Rechts-klikken is uitgeschakeld.

Content is protected. Right-click function is disabled.